Download PDF

US Flag

EULA (Licenční smlouva s koncovým uživatelem)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) stanovuje práva a povinnosti koncového uživatele a VHT v souvislosti s užitím Softwaru na základě jeho instalace Podnikatelské či Osobní edice Softwaru.. Software je poskytován na základě předplatného některé z jeho dostupných edicí, jejichž specifikace je zveřejněna na adrese https://www.virtualorator.com/.

1.2 Tato EULA vstoupí v účinnost dnem, kdy Uživatel nainstaluje Software.

1.3 Tato EULA se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena v souladu s článkem 11.

2. Definice

2.1 Vyjma ustanovení, kde je výslovně stanoveno jinak, v této EULA:

"Dokumentace" znamená dokumentace k Softwaru, který VHT vyrobila a doručila nebo zpřístupnila Uživateli;

"EULA" znamená tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (End User Licence Agreement), včetně jakýchkoliv jejích budoucích změn;

Podnikatelskou edicíznamená licence k Softwaru pro užívání více osobami v rámci jedné organizace. Software je v Podnikatelské edici licencován dle počtu míst (tj. počtu instalací na různých počítačích) na určité období, obvykle na jeden (1) rok. Toto časové období může být prodlouženo obnovením licence za dodatečný poplatek. Podnikatelská edice umožňuje přístup k veškeré Podpoře.

"Událostí vyšší moci" se míní událost, nebo série souvisejících událostí, kterým nemohla postižená strana rozumným způsobem zabránit (včetně chyb internetu nebo jiné veřejné telekomunikační sítě, útoky hackerů, útoků typu denial of service, virů nebo jiných útoků nebo infekcí malwarem, výpadků proudu, průmyslových sporů ovlivňujících třetí strany, změn práva, nehod, explozí, požárů, povodní, povstání, teroristických útoků a válek);

Poskytovatelem hardwaruse míní osoba dodávající Uživateli zařízení na virtuální realitu známé jako Head Mounted Display (HMD).

"Právy duševního vlastnictvíjsou míněna všechna práva duševního vlastnictví kdekoliv na světě, ať už zapisovaná do rejstříku nebo ne, registrovaná či neregistrovaná, včetně jakékoliv přihlášky nebo práv k podání přihlášky k takovým právům (práva duševnímu vlastnictví zahrnují autorská práva, práva související s autorským právem, práva pořizovatele databáze, důvěrné informace, obchodní tajemství, know-how, obchodní firmy, obchodní názvy, ochranné známky, označení služeb, práva z porušení nezapsaného označení, práva z nekalé soutěže, patenty, průmyslové vzory, užitné vzory);

Licenčním souboremje míněn počítačový soubor, který popisuje detaily licence a umožňuje Softwaru fungovat dle podmínek licence. Tento soubor poskytuje VHT na základě koupě/obnovení licence. Pro instalaci a využívání Softwaru je zapotřebí platný licenční soubor.

"Událost, za níž nese odpovědnost poskytovatel licence" má význam stanovený v článku 8.1;

"Podporou" jsou míněny Updaty a Upgrady Softwaru;

Edice pro organizaceznamená licenci na Software pro užívání více osobami v rámci jedné organizace. Software v rámci Edice pro organizace je licencován podle počtu míst (tj. počtu instalací na počítač) po dobu uvedenou v popisu příslušné Edice pro organizace zveřejněné na adrese https://www.virtualorator.com/. Dobu trvání licence lze prodloužit obnovením licence za příplatek. Licence pro organizace poskytují přístup ke všem službám Podpory;

Osobní ediceznamená verzi Softwaru, která je licencována pro jednu osobu na jednu instalaci. Licence je pro jednu hlavní verzi Softwaru;

"Službami" se míní jakékoliv služby, které VHT poskytuje Uživateli nebo má povinnost poskytovat Uživateli, dle této EULA;

"Softwarem" je míněn softwarový balíček Virtual Orator, včetně jakýchkoliv jeho dalších součástí, které mohou být později staženy;

Edicí Softwaruje míněna jedna z dostupných druhů licence k Softwaru, jejichž Podmínky použití jsou upřesněny na https://www.virtualorator.com/;

"Specifikací Softwaru" je míněna specifikace softwaru stanovená v Dokumentaci;

"Období" znamená období platnosti této EULA, jež začíná podle článku 1.2 a končí podle článku 1. 3;

"Updatem" je míněna aktualizace nebo méně významná změna Softwaru;

"Upgradem" je míněna výměna hlavní verze Softwaru;

"Uživatelem" je míněna osoba nebo autorizovaná osoba v rámci organizace, které VHT poskytuje právo užívat Software podle této EULA;

"Událost, za niž nese odpovědnost Uživatel" má význam stanovený v článku 8.3; a

"VHT" znamená společnost Virtual Human Technologies s.r.o. se sídlem na adrese Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 039 01 408, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka oddíl C, oddíl vložka 239006.

3. Licence

3.1 VHT tímto poskytuje Uživateli licenci k:

(a) instalaci Softwaru na tolik počítačů, kolik umožňuje licence v rámci dané Edice Software. Počet počítačů, na které daná licence umožňuje Software instalovat, je vždy uveden v Licenčním souboru;

(i) jeden počítač v případě nabyvatelů licence ve verzi Osobní edice;

(ii) tolik počítačů, na kolik byla vydána licence u nabyvatelů licence ve verzi Podnikatelská edice. Množství licencí je stanoveno v Licenčním souboru.

(b) užívání Softwaru po následující období: dobu, kterou umožňuje licence v rámci dané Edice Software;

(i) neomezenou dobu u nabyvatelů licence ve verzi Osobní edice;

(ii) jeden rok u nabyvatelů licence ve verzi Podnikatelská edice.

(c) užívání Softwaru v souladu s Dokumentací a dalšími pravidly stanovými v dokumentaci nebo uživatelské smlouvě Poskytovatele hardwaru;

(d) vytvoření a držení až 2 záložních kopií Softwaru; a

(e) užívat Software po celém světě,

s výjimkou omezení a zákazů stanovených v článku 3.

3.2 Uživatel není oprávněn udělovat podlicence, ani jednat v úmyslu udělit podlicence k jakýmkoliv právům podle článku 3.1

3.3 S výjimkou případů výslovně povolených touto EULA nebo kogentně stanovených platným právem, se na každou licenci poskytnutou podle článku 3 vztahují následující zákazy:

(a) Uživatel nesmí prodat, pronajmout, půjčit, vypůjčit, dodávat, zveřejňovat, rozšiřovat nebo redistribuovat Software;

(b) Uživatel nesmí změnit, upravit nebo přizpůsobit Software;

(c) Uživatel nesmí dekompilovat, rozšifrovat nebo zpětně analyzovat nebo se i jen pokoušet dekompilovat, rozšifrovat nebo zpětně analyzovat Software;

3.4 Uživatel je odpovědný za bezpečnost kopií Softwaru, který mu byl poskytnut dle této EULA, a učiní veškeré nutné úsilí (včetně všech rozumných bezpečnostních opatření), aby zajistil, že přístup k těmto kopiím mají výhradně osoby autorizované k užívání dle této EULA.

3.5 Software může obsahovat materiály třetích stran a mohou být předmětem jiných pravidel a podmínek. Tato pravidla a podmínky jsou obsaženy v souboru “Licence třetích stran“ přiloženém k instalovanému Softwaru. Uživatel se zavazuje dodržovat tato pravidla. Porušení těchto pravidel je považováno za porušení této EULA.

3.6 Poskytnutí licence podléhá licenčnímu poplatku ve výši stanovené v ceníku zveřejněném na internetové stránce http://www.virtualhumantechnologies.com/. https://www.virtualorator.com/.

3.7 Strany vylučují veškeré bezplatné licence a/nebo volné užití Softwaru dle zákona, ledaže tyto nelze dohodou smluvních stran dle zákona vyloučit.

4. Podpora

4.1 VHT může, na základě vlastního uvážení, během Období Uživateli poskytovat Podporu. VHT poskytne Podporu s potřebnou znalostí a péčí dle průmyslových standardů daného odvětví. Podpora je poskytována jenom pouze během Období.

4.2 Pokud je Uživatelův počítač připojen k internetu, tak může Software může bez dalšího upozornění, vyhledávat Updaty a Upgrady dostupné pro nainstalovaný systém. Ke stahování a aplikaci Podpory dochází, pokud je inicializována Uživatelem. VHT jsou odesílány pouze údaje, které nejsou osobními údaji ve smyslu právních předpisů a nejsou způsobilé identifikovat konkrétní fyzickou osobu, á nijak neidentifikují osobu, s výjimkou IP adresy, která může být v některých právních řádech považována za osobní údaj.

5. Vyloučení převodu práv duševního vlastnictví

5.1 Na základě žádného ustanovení této EULA nemůže být postoupeno či převedenonedochází k postoupení či převedení jakéhokoli práva jakékoliv právo duševního vlastnictví ze strany VHT ve prospěch Uživatele nebo Uživatele ve prospěch VHT.

6. Záruky

6.1 VHT zaručuje Uživateli, že má plný právní nárok a pravomocje oprávněna uzavřít tuto EULA a plnit své povinnosti podle této EULA.

6.2 Uživatel zaručuje VHT, že má plný právní nárok a pravomocje oprávněn uzavřít tuto EULA a plnit své povinnosti podle této EULA.

6.3 Veškeré záruky a prohlášení smluvních stran týkající se předmětu této EULA jsou výslovně stanoveny v této EULA. Kromě záruk a prohlášení zde výslovně uvedených nebudou v souvislosti s touto EULA žádné další záruky nebo prohlášení týkající se předmětu EULA dovozovány nebo předpokládány, a to Do této EULA nebo jiných souvisejících smluv nebudou implicitně zahrnovány žádné další záruky a prohlášení týkající se předmětu této EULA, a to v maximálním možném rozsahu povoleném platným a účinným právem.

7. Omezení záruky a potvrzení

7.1 Uživatel bere na vědomí, že složitý komplexní software není nikdy bez defektů, chyb a závad; a s výjimkou ostatních toho, co stanoví jiná ustanovení této EULA, VHT nedává žádnou záruku ani neprohlašuje, že Software je zcela bez defektů, chyb a závad.

7.2 Uživatel bere na vědomí, že složitý komplexní software nikdy nemůže být zcela odolný vůči všem bezpečnostním rizikům bez bezpečnostních trhlin; a s výjimkou ostatních toho, co stanoví jiná ustanovení této EULA, VHT nedává žádnou záruku ani neprohlašuje, že Software je naprosto zabezpečenýzcela bezpečný a odolný vůči všem bezpečnostním rizikům.

7.3 Uživatel bere na vědomí, že Software je navržený tak, aby byl kompatibilní pouze se softwarem a hardwarem označeným jako kompatibilní ve Specifikaci Softwaru; a VHT nezaručuje ani neprohlašuje, že Software bude kompatibilní s jiným softwarem.

7.4 Uživatel bere na vědomí, že s výjimkou rozsahu výslovně stanoveného v této EULA, VHT nezaručuje ani neprohlašuje, že Software nebo užití Softwaru Uživatelem, nezpůsobí vznik právní odpovědnosti Uživatele nebo jakékoliv jiné osoby.

7.5 Uživatel bere na vědomí, že užití Softwaru může být spojeno s určitým rizikem vedlejších účinků popisovaných jako “Nevolnost ze simulátoru”. Je známo, že k tomuto efektu přispívají různé faktory. Konkrétně je to hardware, který uživatel používá, Operační systém a další spuštěné softwarové procesy a samozřejmě také Software. Efekt se rovněž u každého jedince liší (podobá se kinetóze). Nejčastějšími účinky je závrať, nevolnost a bolest hlavy. V extrémních případech mohou tyto účinky přetrvávat několik hodin. Uživatel potvrzuje, že pokud by se objevil jakýkoliv vedlejší efekt, tak neprodleně hardware sundá.

8. Náhrady škody

8.1 VHT nahradí škodu a zajistí odškodnění Uživatele za veškeré závazky, škody, ztráty, výdaje a náklady (včetně všech právních výdajů a částek rozumně vynaložených za urovnání vypořádání právních nároků) utrpěné nebo vynaložené Uživatelem, které přímo nebo nepřímo vyplývají z jakéhokoliv porušení této EULA ze strany VHT (“Událost, za niž nese odpovědnost poskytovatel licenceniž VHT poskytne odškodnění).

8.2 Uživatel je povinen:

(a) neprodleně uvědomit VHT, pokud zjistí, že nastala nebo hrozí Událost, za niž nese odpovědnost poskytovatel licenceVHT poskytne odškodnění;

(b) poskytnout VHT veškerou pomoc, kterou může VHT rozumně vyžadovat ve vztahu k Události, za niž nese odpovědnost poskytovatel licence VHT poskytne odškodnění;

(c) umožnit VHT výhradně jednat v rámci veškerých sporů, řízení, vyjednávání a vyrovnání se třetími stranami vyplývajících z Události, za niž nese odpovědnost poskytovatel licence VHT poskytne odškodnění; a

(d) neuznávat odpovědnost vůči třetí straně ve spojitosti s Událostí, za niž nese odpovědnost poskytovatel licenceVHT poskytne odškodnění a nejednat v žádných sporech nebo řízeních se třetí stranou souvisejících s Událostí, za niž nese odpovědnost poskytovatel licence VHT poskytne odškodnění bez předchozího písemného souhlasu VHT,

Aniž by byly dotčeny povinnosti VHT podle článku 8.1 a povinnost VHT odškodnit Uživatele podle článku 8.1, tyto se neuplatní, pokud Uživatel nebude jednat v souladu s tímto článkem 8.2.

8.3 Uživatel nahradí škodu a zajistí odškodnění VHT za veškeré závazky, škody, ztráty, výdaje a náklady (včetně všech právních výdajů a částek rozumně vynaložených za urovnání právních nároků) utrpěné nebo vynaložené VHT, které přímo nebo nepřímo vyplývají z jakéhokoliv porušení této EULA Uživatelem (“Událost, za niž nese odpovědnost Uživatel).

8.4 VHT je povinna:

(a) neprodleně uvědomit VHT uvědomit Uživatele, pokud zjistí, že nastala nebo hrozí Událost, za niž nese odpovědnost Uživatel;

(b) poskytnout Uživateli veškerou pomoc součinnost, kterou může Uživatel rozumně vyžadovat ve vztahu k Události, za niž nese odpovědnost Uživatel;

(c) umožnit Uživateli výhradně jednat v rámci veškerých sporů, řízení, vyjednávání a vyrovnání se třetími stranami vyplývajících z Události, za niž nese odpovědnost Uživatel; a

(d) neuznávat odpovědnost vůči třetí straně ve spojitosti s Událostí, za niž nese odpovědnost Uživatel a nejednat v žádných sporech nebo řízeních se třetí stranou souvisejících s Událostí, za niž nese odpovědnost Uživatel bez předchozího písemného souhlasu Uživatele,

Aniž by byly dotčeny povinnosti VHT podle článku 8.3 a povinnosti Uživatele odškodnit VHT podle článku 8.3, tyto se neuplatní, pokud VHT nebude jednat v souladu s tímto článkem 8.4.

9. Omezení a vyloučení odpovědnosti

9.1 Žádné z ustanovení této EULA:

(a) neomezuje ani nevylučuje odpovědnost za smrt nebo zranění vyplývající z nedbalosti;

(b) neomezuje ani nevylučuje odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení údajů;

(c) neomezuje odpovědnost jakýmkoliv způsobem, který je zakázaný podle platného práva; ani

(d) nevylučuje odpovědnost, která nelze vyloučit podle platného práva,

a pokud je smluvní strana spotřebitelem, tak její zákonná práva nejsou touto EULA vyloučena ani omezena, s výjimkou rozsahu povoleného zákonem.

9.2 Omezení a vyloučení odpovědnosti stanovené v článku 9 a jinde v této EULA:

(a) podléhají článkům 9.1 a 13.5; a

(b) řídí se jimi veškeré závazky vznikající z této EULA nebo související s předmětem této EULA, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, deliktu (včetně nedbalostního zavinění) a porušení zákonné povinnosti, s výjimkou rozsahu výslovně stanoveného v EULA.

9.3 VHT neodpovídá Uživateli za jakékoliv ztráty vyplývající z Události vyšší moci.

9.4 VHT neodpovídá Uživateli za jakýkoliv ušlý zisk nebo předpokládané úspory.

9.5 VHT neodpovídá Uživateli za jakýkoliv ušlý výnos nebo příjem.

9.6 VHT neodpovídá Uživateli za nemožnost uzavřít jakýkoliv obchod nebo smlouvu ani za ztrátu obchodní příležitosti.

9.7 VHT neodpovídá Uživateli za jakoukoliv ztrátu či poškození dat, databáze a softwaru.

9.8 VHT neodpovídá Uživateli za žádné zvláštní, nepřímé či následné ztráty nebo škody.

9.9 Odpovědnost VHT vůči Uživateli podle této EULA vyplývající z jakékoliv události nebo série souvisejících událostí nepřesáhne celkovou splatnou či vyplacenou částku Uživatelem ve prospěch VHT podle EULA v období 12 měsíců před začátkem události nebo událostí.

9.10 Celková výše odpovědnosti VHT vůči Uživateli podle této EULA nepřesáhne celkovou sumu placenou Uživatelem ve prospěch VHT podle EULA.

10. Dodržování licence

10.1 Pokud je Uživatel podnikatelem nebo obchodní korporací, tak se zavazuje na žádost VHT do třiceti (30) dnů plně zdokumentovat a dosvědčit, že užívání Softwaru v době žádosti bylo v souladu s platnou licencí poskytnutou VHT.

11. Ukončení smlouvy

11.1 Podnikatelská edice softwaruLicence k Softwaru je licencovánavydávána na jeden (1) rokdobu určenou příslušnou Edicí Softwaru, pokud není v Licenčním souboru vydaném VHT stanoveno jinak. Licence může být na žádost obnovena. Pokud není licence obnovena do konce určeného období, EULA bude považována za ukončenou dnem následujícím po tomto období.

11.2 VHT může od této EULA kdykoliv odstoupit písemným oznámením odeslanýmtuto EULA kdykoli ukončit písemnou výpovědí zaslanou Uživateli, pokud Uživatel poruší licenční pravidla podle článku 3 této EULA a/nebo opakovaně či setrvale porušuje EULA (bez ohledu na to, zda taková porušení společně zakládají podstatné porušení smlouvy).

12. Účinky ukončení smlouvy

12.1 Ukončením EULA všechna ustanovení EULA přestávají být účinná, s výjimkou následujících ustanovení této EULA, která zůstávají účinná (podle jejich vymezené doby účinnosti, v ostatních případech neomezeně): články 2, 3.1, 8, 9, 12 a 13.

12.2 Ukončení EULA nemá vliv na již nabytá práva jakékoliv ze stran, ledaže je uvedeno jinak.

12.3 Aby se předešlo pochybnostemPro vyloučení pochybností, licence k Softwaru v  tétodle této EULA končí ukončením platnosti této EULA; a Uživatel je tedy povinen v době okamžikem ukončení této EULA okamžitě přestat používat Software.

12.4 Do deseti (10) pracovních dnů po ukončení této EULA je Uživatel povinen nenávratně vymazat ze všech svých systémů počítačů veškeré kopie Softwaru.

13. Obecná stanovení

13.1 Jakékoliv porušení jakéhokoliv ustanovení této EULA může být prominuto, ledaže k tomu smluvní strana, která se nedopustila porušení, výslovně písemně souhlasila. pouze s výslovným písemným souhlasem strany, která se nedopustila porušení.

13.2 Pokud bude jakékoliv ustanovení této EULA jakýmkoliv soudem nebo jiným příslušným úřadem prohlášeno za nezákonné a/nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na účinnost ostatních ustanovení EULA. Pokud by jakékoliv nezákonné a/nebo nevymahatelné ustanovení bylo alespoň částečně zákonné či vymahatelné, pokud by byla určitá jeho část odstraněna, bude tato část považována za odstraněnou a zbytek ustanovení bude i nadále účinný (pokud by to ovšem nebylo v rozporu s jasným úmyslem stran, v takovém případě bude považováno za odstraněné celé ustanovení).

13.3 Tato EULA nemůže být pozměňována měněna nebo doplňována jinak než písemným dokumentempísemným dodatkem podepsaným oběma stranami nebo jejich zástupci.

13.4 Žádná ze stran nemůže bez předchozího písemného souhlasu druhé strany postoupit, převést, zatížit, licencovat nebo jinak nakládat či disponovat se smluvními právy a povinnostmi dle této EULA.

13.5 Žádné ustanovení této EULA nevylučuje ani neomezuje jakoukoliv odpovědnost stran za podvod nebo podvodné zkreslení údajů, nebo jinou odpovědnost strany, která nelze vyloučit nebo omezit podle platného práva.

13.6 S výhradami v článcích 9.1 a 13.5 tvoří tato EULA kompletní dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu EULA a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy, dohody a ujednání smluvních stran ohledně tohoto předmětu.

13.7 Rozhodné právo. Tato licence se říditEULA se řídí právem České republiky, konkrétně zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v účinném znění.ým zákoníkem.

13.8 Soudní příslušnost. Jakékoliv spory vyplývající z nebo související s touto Smlouvou, včetně sporu o její platnost, budou projednány v řízení před soudy České republiky.